Ultra-strong bio-glue from genetically engineered polypeptides

Ma, Chao; Sun, Jing; Li, Bo; Feng, Yang; Sun, Yao; Xiang, Li; Wu, Baiheng; Xiao, Lingling; Liu, Baimei; Petrovskii, Vladislav S.; Liu, Bin; Zhang, Jinrui; Wang, Zili; Li, Hongyan; Zhang, Lei; Li, Jingjing; Wang, Fan; Gӧstl, Robert; Potemkin, Igor I.; Chen, Dong; Zeng, Hongbo; Zhang, Hongjie; Liu, Kai (Corresponding author); Herrmann, Andreas (Corresponding author)

London] : Nature Publishing Group UK (2021)
Journal Article

In: Nature Communications
Volume: 12
Page(s)/Article-Nr.: 3613

Institutions

  • Department of Chemistry [150000]
  • Institute of Technical and Macromolecular Chemistry [154005]
  • Chair of Macromolecular Materials and Systems [155910]