Significant Upregulation of Alzheimer's β-Amyloid Levels in a Living System Induced by Extracellular Elastin Polypeptides

Ma, Chao; Su, Juanjuan; Sun, Yao; Feng, Yang; Shen, Nolan; Li, Bo; Liang, Yingxia; Yang, Xintong; Wu, Hui; Zhang, Hongjie; Herrmann, Andreas (Corresponding author); Tanzi, Rudolph E.; Liu, Kai (Corresponding author); Zhang, Can (Corresponding author)

Weinheim : Wiley-VCH (2019)
Fachzeitschriftenartikel

In: Angewandte Chemie : a journal of the Gesellschaft Deutscher Chemiker. International edition
Band: 58
Heft: 51
Seite(n)/Artikel-Nr.: 18703-18709

Einrichtungen

  • DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e.V. [052200]
  • Fachgruppe Chemie [150000]
  • Lehrstuhl für Makromolekulare Materialien und Systeme [155910]