Synthesis and characterization of poly(ester amide amide)s of different alkylene chain lengths

Girard, Clément; Gupta, Manisha; Lallam, Abdelaziz; Anokhin, Denis V.; Bovsunovskaya, Polina V.; Akhyamova, Azaliya F.; Melnikov, Alexey P.; Piryazev, Alexey A.; Rodygin, Alexander I.; Rychkov, Andrey A.; Grafskaya, Kseniia N.; Shabratova, Ekaterina D.; Zhu, Xiaomin (Corresponding author); Möller, Martin; Ivanov, Dimitri A. (Corresponding author)

Berlin ; Heidelberg ; New York, NY : Springer (2018, 2019)
Fachzeitschriftenartikel

In: Polymer bulletin
Band: 76
Heft: 1
Seite(n)/Artikel-Nr.: 495-509

Identifikationsnummern