Cubosomes from hierarchical self-assembly of poly(ionic liquid) block copolymers

London] / Nature Publishing Group (2017) [Fachzeitschriftenartikel]

Nature Communications
Band: 8
Seite(n): 14057

Autorinnen und Autoren

Ausgewählte Autorinnen und Autoren

He, Hongkun
Rahimi, Khosrow
Zhong, Mingjiang
Mourran, Ahmed
Luebke, David R.

Weitere Autorinnen und Autoren

Nulwala, Hunaid B.
Möller, Martin
Matyjaszewski, Krzysztof

Identifikationsnummern

Downloads