A comparison of 2H and 129Xe NMR as a probe of the effect of crosslinking in rubbery materials

Menge, Heike; Kühn, Holger; Blümich, Bernhard; Blümler, Peter; Schneider, Horst

Weinheim : Wiley-VCH (2000)
Fachzeitschriftenartikel

In: Macromolecular materials and engineering : MME
Band: 282
Heft: 1
Seite(n)/Artikel-Nr.: 1-4