Microcontact printing of proteins for neuronal cell guidance

Cambridge / RSC Publ. (2007) [Fachzeitschriftenartikel]

Soft matter
Band: 3
Ausgabe: 3
Seite(n): 290-298

Autorinnen und Autoren

Ausgewählte Autorinnen und Autoren

Offenhäusser, Andreas
Böcker-Meffert, Simone
Decker, Tanja
Helpenstein, Rita
Gasteier, Peter

Weitere Autorinnen und Autoren

Groll, Jürgen
Möller, Martin
Reska, Anna
Schäfer, Susanne
Schulte, Petra
Vogt-Eisele, Angela

Identifikationsnummern