Wedge-shaped molecules with a sulfonate Group at the tip - a new class of self-assembling amphiphiles

Weinheim / Wiley-VCH (2004) [Fachzeitschriftenartikel]

Chemistry : a European journal
Band: 10
Ausgabe: 16
Seite(n): 3871-3878

Autorinnen und Autoren

Autorinnen und Autoren

Zhu, Xiaomin
Tartsch, Bernd
Beginn, Uwe
Möller, Martin

Identifikationsnummern