NMR imaging of technical SBR vulcanizates under dynamic mechanical load

Hauck, Daniela Sylvia Beate; Blümler, Peter; Blümich, Bernhard

Weinheim : Wiley-VCH (1997)
Fachzeitschriftenartikel

In: Macromolecular chemistry and physics : MCP
Band: 198
Seite(n)/Artikel-Nr.: 2729-2742

Identifikationsnummern