Structure and Properties of Urea-Crosslinked Star Poly[(ethylene oxide)-ran-(propylene oxide)] Hydrogels

Weinheim / Wiley-VCH (2008) [Fachzeitschriftenartikel]

Macromolecular bioscience : MBS
Band: 8
Ausgabe: 10
Seite(n): 923-931

Autorinnen und Autoren

Autorinnen und Autoren

Dalton, Paul Donald
Hostert, Carolin
Albrecht, Krystyna
Möller, Martin
Groll, Jürgen

Identifikationsnummern