Hetero-site cobalt catalysts for higher alcohols synthesis by CO2 hydrogenation: A review

Liu, Shuilian; He, Yiming; Fu, Weijie; Chen, Jian; Ren, Jie; Liao, Longfei; Sun, Ruiyan; Tang, Zhenchen; Asmelash, Chalachew Mebrahtu; Zeng, Feng (Corresponding author)

Amsterdam ˜[u.a.]œ : Elsevier (2023)
Journal Article, Review

In: Journal of CO2 utilization
Volume: 67
Page(s)/Article-Nr.: 102322

Identifier