Biogenic sensors based on dipeptide assemblies

Li, Qi; Xuan, Mingjun; Wang, Anhe; Jia, Yi; Bai, Shuo (Corresponding author); Yan, Xuehai (Corresponding author); Li, Junbai (Corresponding author)

New York, NY] : Elsevier (2022)
Journal Article

In: Matter
Volume: 5
Issue: 11
Page(s)/Article-Nr.: 3643-3658

Identifier