Ultra-strong bio-glue from genetically engineered polypeptides

Ma, Chao; Sun, Jing; Li, Bo; Feng, Yang; Sun, Yao; Xiang, Li; Wu, Baiheng; Xiao, Lingling; Liu, Baimei; Petrovskii, Vladislav S.; Liu, Bin; Zhang, Jinrui; Wang, Zili; Li, Hongyan; Zhang, Lei; Li, Jingjing; Wang, Fan; Gӧstl, Robert; Potemkin, Igor I.; Chen, Dong; Zeng, Hongbo; Zhang, Hongjie; Liu, Kai (Corresponding author); Herrmann, Andreas (Corresponding author)

London] : Nature Publishing Group UK (2021)
Fachzeitschriftenartikel

In: Nature Communications
Band: 12
Seite(n)/Artikel-Nr.: 3613

Identifikationsnummern

Downloads