Coworkers Prof. Herrmann

 
  Name Contact
Dr.
Barbara Dittrich
Phone: +49 241 80 23340

Jilin Fan M. Sc.Phone: +49 241 80 20659

Xiang Gao M. Sc.Phone: +49 241 80 20659

Christiane Golchert M. Sc.Phone: +49 241 80 20659

Johannes Hahmann M. Sc.Phone: +49 241 80 20659

Dr.
Chuanjiang He
Phone: +49 241 80 23177

Aman Ishaqat M. Sc.Phone: +49 241 80 23377

Philippe Jung M. Sc.Phone: +49 241 80 23177

Wolfgang Rath M. Sc.Phone: +49 241 80 23177

Melina Schadt M. Sc.Phone: +49 241 80 20659

Dr.
Mingjun Xuan
Phone: +49 241 80 23183

Kuan Zhang M. Sc.Phone: +49 241 80 23377